image

BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Theo hướng dẫn của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định: Tất cả các doanh nghiệp phải lập báo cáo giám sát môi trường nhằm giám sát các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành của dự án.

Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ Và Môi Trường Ánh Thủy tự hào là đơn vị tư vấn môi trường Uy Tín - Chuyên Nghiệp, là một trong những công ty chuyên viết báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ có bề dày kinh nghiệm. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn một số thủ tục chính để Quý Doanh nghiệp hoàn thành tốt một bản báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ cho hàng quý của công ty. Quý Doanh nghiệp cần lưu ý những công việc như sau:

I. Đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường
Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh tập trung cần lập Báo cáo giám sát môi trường.

II. Căn cứ pháp luật
+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014
+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

III. Hồ sơ cần thiết
+ Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
+ Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
+ Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt
+ Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

IV. Cơ quan tiếp nhận

- Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết): trình nộp cho Sở TNMT, Chi cục BVMT.
- Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản): trình nộp cho Phòng TNMT.
- Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp hoặc Khu công nghệ cao có thể nộp thêm 01 bản báo cáo cho Ban quản lý (không bắt buộc).

V. Thời gian thực hiện

Dựa trên Phần Cam kết (Chương 4) trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường mà mỗi Doanh nghiệp có thời gian lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau.

VI. Quy trình thực hiện

- Khảo sát, đánh giá sơ bộ về Cơ sở
- Dựa trên công nghệ sản xuất, đánh giá các nguồn ô nhiễm phát sinh như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Đánh giá chi tiết từng nguồn ô nhiễm và các loại chất thải phát sinh của mỗi nguồn.

- Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải theo Quy chuẩn Việt Nam.
- Dựa trên Quy chuẩn về nước thải, khí thải của Nhà nước, đánh giá kết quả phân tích thực tế tại Cơ sở, nhằm mục đích xác định được chất lượng môi trường hiện hữu.

- Đưa ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiện tại tại Cơ sở, và các biện pháp giảm thiểu trong tương lai (nếu có)
- Trình nộp cho Cơ quan thẩm quyền.

VII. Số lượng mẫu khí thải, nước thải cần phải đo đạc

Tương tự như thời gian thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, dựa trên Phần Cam kết (Chương 4) trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường mà mỗi Doanh nghiệp có số lượng mẫu đo đạc khác nhau. Tuy nhiên, đối với những Doanh nghiệp chưa có bất cứ giấy tờ nào liên quan như trên, số lượng mẫu sẽ ước tính khi khảo sát hoặc dựa trên những thông tin sơ bộ.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: info@anhthuytech.vn hoặc điện thoại (0287) 3000 581 - (0287) 3000 587.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay