image

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đề án bảo vệ môi trường là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay giấy cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM) thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Vì sao phải lập Đề án bảo vệ môi trường?

Việc lập Đề án bảo vệ môi trường là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Mô tả công việc

+ Mô tả tình trạng, khảo sát toàn bộ họat động của toàn công ty
+ Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án
+ Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án
+ Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của dự án
+ Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án
+ Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường
+ Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện
+ Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại
+ Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án
+ Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường
+ Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
+ Gửi hồ sơ hội đồng Thẩm định và Quyết định phê duyệt Đề án (Phòng tài nguyên môi trường hoặc sở tài nguyên môi trường).

I.  Đối tượng cần lập Đề án bảo vệ môi trường

1. Đối tượng cần lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

2. Đối tượng cần lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

II. Căn cứ pháp lý

  • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.
  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22)
  • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.


III. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

- Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

IV. Xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện tất cả các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Quy định xử phạt chi tiết tại điều 11, Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: info@anhthuytech.vn hoặc điện thoại (0287) 3000 581 - (0287) 3000 587.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay