image

KHU DÂN CƯ MINH THÔNG - PRECIA

KHU DÂN CƯ MINH THÔNG - PRECIA

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Minh Thông

Hệ thống: xử lý nước thải sản xuất - sinh hoạt

Công suất: 400m3/ ngày.đêm.

Bảo trì và vận hành hệ thống: Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy.

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016