image

Quy định về việc phân tích nước bể bơi 25/05/2022

Căn cứ vào công văn 443/UBND-VX TP HCM ngày 24/01/2017 về việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt an toàn tại các chung cư trên địa bàn thành phố.

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT); Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT). Quy định phân tích nước hồ bơi được quy định tại Thông tư 41/2018/T-BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Nước hồ bơi nằm trong nhóm nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt là tắm, giặt, rửa, vệ sih nhưng không dùng uống trực tiếp.

Về chất lượng nước mỗi tỉnh thành các trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đều có chế độ giám sát chất lượng nước từ nhà máy xử lý đến hệ thống mạng lưới theo quy định. Tuy nhiên nước từ nhà máy nước cấp đến hồ chứa cần đáp ứng các chỉ tiêu vi sinh do quá trình lưu trữ và vệ sinh hồ chứa. Đối với cơ sở sử dụng nước thủy cục: Cần xét nghiệm vi sinh, clorua, clo dư theo quy định QCVN-01/2018 BYT. Định kỳ 6 tháng/ lần. Đối với chung cư sử dụng nước giếng: Xét nghiệm theo QCVN 01-1/2018 BYT theo định kỳ 6 tháng/1 lần. Có chế độ châm clo thường xuyên theo quy định khoản 0,2-1 mg/l.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay